Wartungsarbeiten >>Info<<

Liebe Kundinnen und Kunden,  
am 29.05.2024 werden wir Wartungsarbeiten an unserer Serverinfrastruktur durchführen. Unser Shop ist daher an diesem Tag in der Zeit von 10-13 Uhr nicht erreichbar.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
Ihr pack2go-Team
Meld je aan en verdien spaarpunten
  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

I. Algemeen
(1) Van toepassing zijn uitsluitend onze online algemene voorwaarden; voorwaarden van de besteller die in tegenspraak zijn met of afwijken van onze voorwaarden, gelden alleen met onze schriftelijke toestemming. Onze voorwaarden zijn ook van toepassing, wanneer wij de levering uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de besteller.

(2) Indien een bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

(3) Een "ondernemer" is conform § 14 van het Duits Burgerlijk Wetboek een natuurlijke persoon, rechtspersoon of orgaan met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van een rechtshandeling handelt krachtens zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheden.

II. Omvang van de levering - schriftelijke overeenkomst
(1) Doorslaggevend voor de omvang van de levering is onze orderbevestiging. Wij zijn gerechtigd tot levering van de goederen in verschillende zendingen, mits in redelijke omvang.

(2) De goederen worden geleverd in de op onze website vermelde uitvoeringen, maten, gewichten, kleuren en minimale aantallen. Gegevens op onze website vormen geen garantiebelofte, in welke vorm dan ook. Wij behouden ons gedurende de levertijd het recht voor op technische wijzigingen of wijzigingen in verband met wettelijke voorschriften, voor zover het geleverde niet wezenlijk veranderd is en de wijzigingen redelijkerwijs van de besteller gevergd kunnen worden.

(3) Wij behouden ons het recht voor om van de levering af te zien, als het bestelde product bij ons niet meer beschikbaar is.

(4) Er zijn geen mondelinge afspraken gemaakt.

III. Risico, ontvangst
(1) Het risico gaat bij verzending van het product over op de besteller, zodra het product aan de vervoerder is overhandigd of zodra het product voor verzending het magazijn van de verkoper heeft verlaten. Als de verzending vertraging oploopt of onmogelijk wordt om redenen die de besteller heeft veroorzaakt, berust het risico bij hem vanaf het moment dat het product verzendklaar is. De opslagkosten komen ten laste van de besteller. Als de goederen na afloop van een vastgestelde termijn nog niet konden worden verzonden, zijn wij gerechtigd de goederen op een andere wijze te gebruiken en uit een nieuwe batch aan de besteller te leveren.

(2) De besteller is verplicht het product in ontvangst te nemen. Wanneer de besteller het product niet in ontvangst neemt, heeft de verkoper het recht hiervoor schadevergoeding te eisen.

IV. Prijzen, prijswijzigingen, betaling
(1) De op onze website vermelde prijzen gelden af fabriek. Bij overeenkomsten met een afgesproken levertijd van meer dan vier maanden behouden wij ons het recht op prijsverhoging voor bij kostenstijgingen op grond van cao's of gestegen materiaalprijzen. Als de verhoging meer dan 5% van de afgesproken prijs bedraagt, heeft de besteller het recht om af te zien van de bestelling.

(2) Bij betalingsachterstand hebben wij het recht om een wettelijke rente van 8% per jaar te heffen. Wij behouden ons het recht voor om bijkomende schade te claimen.

(3) Bij levering vooraf, bijv. bij aankoop op rekening, zullen wij ter bescherming van onze belangen zo nodig informatie over kredietwaardigheid op basis van wiskundig-statistische methoden opvragen bij [Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg]. Hiertoe verstrekken wij de voor de kredietwaardigheidscontrole benodigde persoonsgegevens aan [Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG] en gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een weloverwogen beslissing ten aanzien van het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende, wiskundig-statistische methoden worden berekend en waarin onder andere adresgegevens zijn opgenomen. Met uw voor bescherming in aanmerking komende belangen wordt rekening gehouden conform de wettelijke bepalingen.

(4) Betaling is mogelijk via PayPal, iDeal, automatische incasso of onder rembours. Indien de kredietwaardigheidscontrole van de besteller hiertoe aanleiding geeft, heeft de verkoper het recht om vooruitbetaling te eisen.

(5) Het factuurbedrag wordt geïnd op het moment dat de bestelling wordt geaccepteerd.

V. Levertermijn
(1) De afgesproken levertermijn begint met het afgeven van de bestelling, maar niet voordat de besteller eventueel benodigde documenten heeft overhandigd dan wel vrijgaven heeft geregeld en niet voor bijschrijving van de afgesproken prijs inclusief kosten voor verzending en verpakking op ons rekeningnummer.

(2) De levertermijn is nageleefd, als de verkoper de zending aan de vervoerder heeft overhandigd of als de zending het magazijn van de verkoper heeft verlaten. Bij aanschaf van consumptiegoederen is de levertermijn nageleefd bij de overhandiging dan wel de poging tot overhandiging op een tijdstip dat de besteller had kunnen weten dat de overhandiging zou plaatsvinden. Indien de besteller de goederen bij het magazijn ophaalt, is aan de levertermijn voldaan op het moment dat de goederen beschikbaar zijn gesteld.

(3) Bij overmacht en bij alle gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn wij niet gebonden aan onze contractuele verplichtingen zolang de gebeurtenissen voortduren. Wij zijn verplicht de klant onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet; tegelijkertijd zijn wij gehouden de besteller te laten weten hoelang een dergelijke gebeurtenis vermoedelijk zal duren.

VI. Annuleringskosten
Wanneer de besteller onrechtmatig afziet van een gedane order, kunnen wij, ongehinderd de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te claimen, 10% van de verkoopprijs voor de door de afhandeling van de order ontstane kosten en voor gederfde inkomsten eisen. Indien wij het product conform de order en conform de wensen van de besteller reeds hebben vervaardigd dan wel uitsluitend op verzoek van de besteller hebben ingekocht, is de besteller bij onrechtmatige annulering verplicht minstens 50% van de koopprijs te betalen. De bewijslast voor een geringere schade ligt bij de besteller.

In geval van terugkeer, stuurt de originele verpakking producten naar het volgende adres:

pack2go
Am Knühl 1
39326 Hohe Börde / OT Hermsdorf

Rendementen die worden ontvangen in beschadigde, geopend of in kartonnen dozen met ons die niet voldoen aan de doos, kunnen we niet accepteren. Gelieve vooraf te informeren over onze klantendienst op het geplande terugkeer, zodat we kunnen zorgen voor de snelst mogelijke verwerking.

VII. Informatie over het Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die geen expediteur is, de goederen in bezit heeft genomen, zonder vermelding van redenen te herroepen.

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen informeren. Richt uw herroeping aan: PCG Packungssysteme für Catering und Gastronomie GmbH, Über der Dingelstelle 1, 39171 Sülzetal, telefoon: 01805-722524, fax: 01805- 329246, e-mail: info@pack2go.de.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u mochten ontvangen, inclusief de leveringskosten onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van het door u herroepen van de overeenkomst hebben ontvangen terugbetalen. Dit geldt niet voor extra kosten die zijn ontstaan omdat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardlevering. Deze terugbetaling doen wij met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk een andere regeling is getroffen. Van u wordt in geen geval een vergoeding voor deze terugbetaling verlangd. Wij kunnen de terugbetaling zolang weigeren tot we de goederen terug hebben gekregen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang wat het eerst heeft plaatsgevonden.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst heeft geïnformeerd, naar ons terug te sturen of ons te overhandigen. Aan de termijn is voldaan, wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van terugzending van de goederen.

U dient voor een eventueel waardeverlies van de goederen slechts op te komen, wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de gesteldheid, de eigenschappen en de werking van de goederen onnodige omgang.

VIII. Verpakking en verzending
Kosten voor verpakking en verzending zijn voor rekening van de besteller. De verpakking wordt eigendom van de besteller. De verzendwijze wordt door ons naar eer en geweten gekozen.

Actuele verpakkings- en verzendkosten voor de besteller bij levering naar Nederland:

Minimale bestelwaarde 0 euro excl. btw.

  • Verzendkosten bij bestelling vanaf 0 euro: 5,00 euro
  • Verzendkosten bij bestelling vanaf 200 euro: 0 euro

De genoemde verzendkosten zijn netto, exclusief btw.

SPECIALE VERZENDING

Voor het vervoeren van zeer grote voorwerpen en jerrycans brengen wij 19,90 euro boven op de normale vrachtkosten in rekening.

Deze extra verzendkosten zijn nodig om het product veilig te vervoeren. Daarnaast is verzending van gevaarlijke goederen met een gewone pakketdienst niet mogelijk. In beide gevallen overhandigen wij het product aan een speciale vervoerder met wie wij samenwerken.

De toeslag vervalt bij bestelling van 5 of meer jerrycans. Dit hoeven niet allemaal dezelfde producten te zijn!

De genoemde verzendkosten zijn netto, exclusief btw.

IX. Garantie
(1) Wij garanderen dat het bestelde product het magazijn in goede staat verlaat en voldoet aan de algemeen geldende kwaliteitsstandaarden.

(2) Voorbehouden zijn onbelangrijke wijzigingen of afwijkingen in structuur of kleur, voor zover de wijzigingen of afwijkingen redelijkerwijs van de besteller gevergd kunnen worden. De besteller realiseert zich dat bij een online bestelling de kleur van het product vanwege de resolutie van zijn beeldscherm mogelijk afwijkt van de werkelijke kleur en dat dit geen reden is voor een garantieverplichting.

(3) De garantie geldt niet voor fouten die zijn ontstaan door externe invloeden of ondeskundige behandeling of overbelasting van het product.

(4) Reclamaties wegens een kennelijk gebrekkig product moeten binnen twee weken na ontvangst van het product schriftelijk worden ingediend. In geval van garantie zijn wij gerechtigd te kiezen voor verbetering of vervanging van het product. Indien een verbetering of vervanging niet mogelijk is, kan de besteller kiezen voor koopvernietiging of prijsverlaging. Hierbij zijn de wettelijke bepalingen van kracht.

(5) Uitgesloten zijn alle andere claims van de besteller. Dit geldt in het bijzonder voor schadevergoedingsclaims bij schade die niet aan het geleverde zelf is ontstaan. Dit exoneratiebeding geldt niet als de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Het geldt ook niet, wanneer en voor zover de schadevergoedingsclaim berust op een schriftelijke toezegging van eigenschappen die het risico op gevolgschade door gebreken meerekent. Het geldt daarnaast ook niet, als een belangrijke contractuele verplichting opzettelijk geschonden is.

X. Overige aansprakelijkheid
(1) Het in punt IX. genoemde exoneratiebeding geldt ook voor alle overige claims ten aanzien van ons waarop de besteller, om het even uit welke rechtsgrond, recht heeft.

(2) De aansprakelijkheid conform de bepalingen van de Productaansprakelijkheidsrichtlijn blijft van kracht.

(3) Voor zover onze aansprakelijkheid in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor eventuele claims die de besteller bij ons indient, omdat onze medewerkers, werknemers, personeelsleden, waarnemers en plaatsvervangers hun plicht hebben verzaakt.

XI. Eigendomsvoorbehoud
(1) De gekochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot de vervulling van alle vorderingen uit de koopovereenkomst. Wanneer de besteller een handelaar is volgens de definitie van het Duits Wetboek van Koophandel blijft de verkoper eigenaar van alle te leveren zaken tot voldaan is aan alle betalingen die uit de handelsrelatie voortvloeien.

(2) De besteller is verplicht het gekochte met zorg te behandelen.

(3) Bij beslaglegging of andere maatregelen van derden dient de besteller de verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat de verkoper een rechtsvordering kan indienen conform § 771 van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) Voor zover de derde partij niet in staat is om de verkoper de kosten van een rechtsvordering in en buiten rechte te vergoeden conform § 771 van het Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO), is de besteller aansprakelijk voor de bij de verkoper ontstane derving.

(4) De besteller heeft het recht om het geleverde onder naleving van reglementaire bepalingen door te verkopen; hij staat echter nu al aan de verkoper alle vorderingen af ter hoogte van het eindbedrag op de factuur van de door hem verschuldigde koopprijs (inclusief btw), die voor hem uit de doorverkoop ten opzichte van zijn afnemers of derden ontstaan, onafhankelijk van het feit of het geleverde bewerkt of onbewerkt is doorverkocht. De besteller is ook na cessie gemachtigd deze vorderingen te innen. Dit laat onverlet het recht van de verkoper om de vorderingen zelf te innen. De verkoper verplicht zich ertoe de vorderingen niet zelf te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen contractueel nakomt en er geen surseance van betaling is aangevraagd. Wanneer een van de laatstgenoemde omstandigheden zich heeft voorgedaan, dient de besteller, wanneer de verkoper hierom verzoekt, alle informatie te overhandigen die voor het innen van de afgestane vordering vereist zijn, de bijbehorende documenten te overhandigen en de betreffende schuldenaars (derden) van de cessie op de hoogte te stellen.

(5) De verkoper verplicht zich, wanneer de besteller hierom verzoekt, de hem toekomende waarborgen vrij te geven zodra de realiseerbare waarde van de zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overtreft. De keuze van de vrij te geven waarborgen berust bij de verkoper.

(6) Door natrekking of zaaksvorming van de gekochte zaak door de besteller wordt de verkoper altijd eigenaar. Bij natrekking of zaaksvorming van de gekochte zaak met producten die niet van de verkoper zijn, verwerft de verkoper een evenredig mede-eigendom aan de nieuwe zaak, in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (factuurbedrag, inclusief btw) tot de verwerkte goederen ten tijde van de natrekking of zaaksvorming. Voor de door verwerking ontstane zaak geldt verder hetzelfde als voor de gekochte zaak die onder voorbehoud is geleverd.

(7) Bij onscheidbare vermenging van de gekochte zaak met producten die niet van de verkoper zijn, verwerft de verkoper een evenredig mede-eigendom aan de nieuwe zaak, in de verhouding van de waarde van de gekochte zaak (factuurbedrag, inclusief btw) tot de andere vermengde goederen ten tijde van de vermenging. Wanneer de vermenging zodanig is dat de zaak van de besteller als hoofdzaak kan worden beschouwd, wordt afgesproken dat de besteller aan de verkoper een evenredige mede-eigendom geeft. De besteller bewaart het zo ontstane alleenbezit of mede-eigendom voor de verkoper.

XII. Plaats van uitvoering/bevoegde rechtbank
(1) Plaats van uitvoering is de vestiging van ons hoofdkantoor.

(2) Bij alle geschillen die uit de contractuele verhouding kunnen voorkomen, dient de rechtsvordering bij de rechtbank te worden ingediend waar onze hoofdzetel onder valt, voor zover de besteller handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk afgezonderd vermogen is. Wij behouden ons in dit geval echter het recht voor om de besteller aan te klagen bij de rechtbank van zijn woonplaats.

(3) Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing; toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten, zelfs wanneer de besteller zijn zetel in het buitenland heeft.

XIII. Transportschade
Bij schade aan de verpakking (transportschade) dient de besteller de beschadiging bij ontvangst van de goederen door de vervoerder te laten bevestigen.

XIV. Bestelartikelen
Artikelen met de aanduiding bestelartikelen hebben wij niet standaard op voorraad. Wanneer u deze artikelen bestelt, zullen wij deze zo snel mogelijk bezorgen. In sommige gevallen kan de levering van deze goederen langer duren. Wij zullen u hiervan dan op de hoogte stellen. Bestelartikelen kunnen niet worden teruggegeven/geruild.

XV. Overige
Voor het overdragen van rechten en verplichtingen van de besteller uit de met ons afgesloten overeenkomst is onze schriftelijke toestemming nodig.

Betalingswijze

Verzendmethoden

Dit aanbod is enkel bedoeld voor horeca, handel, industrie, handwerk, overheidsinstanties en vrije beroepen. Particuliere aankopen zijn uitgesloten.
* Prijzen zijn excl. BTW en Verzending
** Op dit moment wordt de klantenservice alleen in het Engels en Duits aangeboden.

Go to top